กรกฎาคม 18, 2024

scoreball-123.com

https://scoreball-123.com

สิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิถูกควบคุมตัวในกาตาร์

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน ปีเตอร์แทตเชลล์นัก เคลื่อนไหวด้าน สิทธิมนุษยชนถูกควบคุม ตัวในกาตาร์

สิทธิมนุษยชน ฟุตบอลโลก 2022: ปีเตอร์ แทตเชลล์ นักเคลื่อนไหวด้าน สิทธิมนุษย ชนถูกควบคุมตัว ในกาตาร์หลังจากจัด การประท้วง  มูลนิธิ กล่าวว่า เขาถูกควบคุม ตัวประมาณ 40 นาทีนอกพิ พิธภัณฑสถาน แห่งชาติกาตาร์ในโดฮา หลังจากจัด การประท้วง คนเดียว มูลนิธิบอก ว่าตอนนี้เขาได้ รับการปล่อย ตัวแล้ว นาย สวมเสื้อยืดที่มีแฮชแท็ก:

สิทธิมนุษยชนนักเคลื่อนไหว เพื่อสิทธิ ถูกควบคุมตัว ในกาตาร์เมื่อวันอัง คารหลังจากที่ เขาจัดฉากสิ่ง ที่มูลนิธิของ เขาอ้างว่าเป็นการประท้วง สาธารณะครั้ งแรกในรัฐ อ่าวใด ๆ เพียง 26 วันก่อนการแข่ง ขันฟุตบอลโลกมูลนิธิ กล่าวว่าเขาถูกควบคุม ตัวประมาณ 40 นาทีนอกพิ พิธภัณฑ์แห่ง ชาติกาตาร์ใน โดฮาหลังจากจัด การประท้วง คนเดียว

พวกเขาบอกว่า ตอนนี้เขาได้ รับการปล่อย ตัวแล้วนาย ถือป้ายอ่าน: “กาตาร์จับกุมคุก เพื่อ ‘แปลง'” ในขณะที่สวมเสื้อยืดที่มี แฮชแท็ก:.นายแทตเชลล์ กล่าวก่อนการ ประท้วงไม่นานว่า “ผมทําการ ประท้วงครั้งนี้เพื่อฉายแสงเกี่ยวกับการ ละเมิดสิทธิ มนุษยชนของ กาตาร์ต่อชาว ผู้หญิง แรงงานข้ามชาติ และชาวกาตาร์เสรีนิยม

ผมสนับสนุนการ ต่อสู้อย่างกล้า หาญของพวก เขากับเผด็จการ”ฟีฟ่าล้ม เหลวในการสร้าง การเปลี่ยน แปลงในกาตาร์ ไม่มีการปฏิรู ปกฎหมาย เกี่ยวกับ หรือสิทธิสตรี การปรับปรุงสํา หรับแรงงาน ข้ามชาติได้ รับการปะติดปะต่อที่ดีที่สุด ฟีฟ่ากําลังปล่อย ให้กาตาร์หลบ เลี่ยงคํามั่นสัญ ญามากมายเมื่อ ได้รับสิทธิ์ในการจัดการฟุตบอลโลก

“สกายสปอร์ตนิวส์ ได้ติดต่อฟีฟ่า เพื่อขอความคิดเห็น

ได้ติดต่อสํานัก งานต่างประเท ศเครือจักรภพ และการพัฒนาและตํา รวจกาตาร์สถาน ทูตกาตาร์ในกรุง ลอนดอนบอกกับ ว่านาย ไม่ได้ถูกจับกุม และแถลงการณ์ จากสํานักงานสื่อสาร ขอรัฐบาล กาตาร์อ่านว่า”ข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่าตัวแ ทนจากมูลนิธิ ถูกจับกุมในกาตาร์ เป็นเท็จอย่าง สมบูรณ์และ ไม่มีบุญคุณ  https://scoreball-123.com

บุคคลที่ยืนอยู่ ในวงเวียนจราจร ถูกขอร้องอย่าง จริงใจและเป็นมืออา ชีพที่จะย้าย ไปที่ทางเท้า ไม่มีการจับกุม”เรารู้สึ กผิดหวังอย่างยิ่ง ที่เห็นข้อกล่าวหา ที่ไม่มีมูลความจริง ถูกรายงานโดยสื่อ มวลชนอย่างเสรี โดยไม่มีข้อเท็จจริง หลายองค์กรจะ ใช้ความสนใจของ สื่อที่เพิ่มขึ้นใน กาตาร์ก่อนการแข่งขั นฟุตบอลโลก กาตาร์ 2022

เพื่อโปรโมตโปรไฟล์ ของตนเอง”เราเปิดกว้างเสมอ ที่จะเจรจากับ หน่วยงานที่ต้อง การอภิปราย หัวข้อสําคัญ แต่การเผยแพร่ข้อมูล เท็จโดยมีเจตนาที่ จะกระตุ้นก ารตอบสนอง เชิงลบนั้นขาด ความรับผิดชอบ และยอมรับไม่ได้”